Pátek 01.03. 2024 Praha 04:20New York 22:20Londýn 03:20Frankfurt 04:20Moskva 06:20Hong Kong 10:20Tokio 11:20

Slovník

Barel (angl. barrel) -  jednotka objemu sudu

Zkratka:  bl.

1 bbl = 158,987294928 litrů = 42 US galonů.

hustota ropy se v závislosti na obsahu rozpuštěných látek pohybuje v rozmezí od 0,61–1,05 a víc g/cm³ je váha 1 barelu ropy:

od 96,972 až po 166,92 kg.

ropa se též udává v tunách

1 tuna ropy odpovídá přibližně 6 až 10,32 barelům

Galon (angl. gallon)

Zkratka:  gal.

Barel piva ve VB odpovídá 36 UK galonům = 163,65924 litrů.
Barel piva v USA odpovídá 31,5 US galonům = 119,240471196 litrů

Bušl (angl. bushel)

Zkratka:  Bu.

angloamerická měrná jednotka pro obilniny: 35,23907017 litrů.

 použití v angloamerických zemích a na světových komoditních burzách.

1 bušl/ obilninyhmotnost kg
pšenice 27,216
oves 14,5
kukuřice 25,4016
sójové lusky 27,216 kg

 

OECDORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENTOrganizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci
IEA INTERNATIONAL ENERGY AGENCY Mezinárodní energetická agentura
OSN UNITED NATIONS Organizace spojených národů
EHK ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE Evropská hospodářská komise
EU European Union Evropská unie
EUROSTAT The Statistical Office of the European Communities Statistický orgán Evropské unie
SSHR Administration of State Material Reserves Správa státních hmotných rezerv
ČSÚ Czech Statistical Office Český statistický úřad
LPG Liquified Petroleum Gases Zkapalněné ropné plyny (= zejména propan-butan)
MOBI Motor Gasolines Motorový benzin
MONA Diesel Oil Motorová nafta
PALEN 1202 Statistical Nomenclature of Fuels and Energy Statistický číselník paliv a energie
ROZA 1210 Statistical Nomenclature of Petroleum Products Stocks Statistický číselník zásob ropných produktů

Slovník komoditních burz

Anglický pojem

Český název

Vysvětlení pojmu

Absolute-return strategy

Absolute - return strategie

Obchodní strategie vázána na dané zhodnocení v daném časovém horizontu bez ohledu na vývoj trhu.

Active market

Aktivní trh

Trh s velkým objemem obchodů a vysokou volatilitou.

Accumulation

Akumulace

První fáze hlavního trendu.

ADX - Average Directional Movement Index

-

Indikátor technické analýzy vyvinutý J. W. Wilderem, měřící intenzitu tržního trendu.

AMEX – American Stock Exchange

Americká burza cenných papírů

-

Arbitrage

Arbitráž

Investiční strategie založená na rozdílné ceně jednotlivých instrumentů.

Ascending bottoms

-

Obrazec technické analýzy. Dno následujícího swingu je výše, než dno předchozího swingu.

Ascending tops

-

Obrazec technické analýzy. Vrchol následujícího swingu je výše, než vrchol předchozího swingu.

Ask

Cena nabídky

Nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možno nakoupit.

ATR – Average True Range

-

Indikátor technické analýzy. Měří volatilitu bez ohledu na růstový či klesající charakter trhu.

ATS – Automatic Trade System

AOS – automatický obchodní systém

Většinou počítačový program, který na základě technické analýzy grafů určuje, kdy nakoupit a kdy prodat.

b / e - Break Even

-

Cena, za kterou obchodník vstoupil do obchodu. Při uzavření na této ceně nezaznamená ztrátu.

Backtest

-

Ověřování obchodních strategií na historických datech.

Bar chart

Úsečkový graf

Graf, který používá svislé čáry k zobrazení cenového rozpětí jednotlivých časových úseků.

Basis point

Bazický bod

Rozdíl mezi setinami procenta.

Bear market

Medvědí trh

Klesající trh.

Bid

Cena poptávky

Nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možno prodat.

Black box

Černá skříňka

AOS samostatně obchodující na burze / forexu, jehož pravidla nejsou zveřejněná.

Bollinger bends

Bollingerova pásma

Indikátor technické analýzy, umožňující vizualizaci volatility a relativní cenové úrovně.

Breakout

Průlom

Nastane, pokud cena daného finančního nástroje překročí, nebo prorazí určitou úroveň.

Broker

Makléř

Registrovaný zprostředkovatel pro obchodování s finančními produkty na burze, například komoditami, akciemi a dalšími.

Bull market

Býčí trh

Rostoucí trh.

Buy & Sell transaction

Buy & Sell transakce

Nákup a zpětný prodej uzavřený s jednou protistranou ve stejný okamžik, ale s rozdílnými dny vypořádání.

Buy on close

-

Obchodní příkaz pro nákup na zavírací ceně.

Candlestick chart

Svíčkový graf

Druh cenového grafu. Cenové rozpětí se vykresluje do tzv. svíčky. Rozpětí mezi open a close se zobrazí jako obdélník, z něhož vystupují úsečky, jež symbolizují rozpětí mezi high a low.

CBOT - Chicago Board of Trade

-

Chicagská burza komodit a opcí.

CCI - Commodity Channel Index

-

Indikátor technické analýzy patřící do skupiny momentum indikátorů.

CFTC – Commodity Futures Trading Commission

Komise pro obchodování s komoditami

Orgán, dohlížející na řádné obchodování s komoditami, chránící proti potenciálním nelegálním praktikám.

Close

Uzavírací cena

Cena, která byla dosažena jako poslední v daném časovém intervalu.

CME GLOBEX

-

Elektronická obchodní platforma v rámci CME Group Inc.

CME – Chicago Mercantile Exchange

-

Chicagská burza finančních a komoditních derivátů.

CME Group Inc.

-

Vlastník burz CBOT a CME.

Commission

Komise

Poplatek za službu brokera.

Commodity

Komodity

Suroviny obchodované na burze.

Congestion

Kongesce

Série svíček nebo úseček v grafu, kde není vidět zřetelný trend.

Consolidation

konsolidace

Pohyb ceny v úzkém obchodním rozpětí mezi nízkými a vysokými cenami.

Contract month

Kontraktní měsíc

Měsíc vypořádání konkrétní komodity.

Correction

Korekce

Dočasný obrat směru vývoje ceny předcházející jejímu následnému pokračování v započatém trendu.

COT (Commitment Of Traders) report

-

Zpráva o množství držených komoditních futures kontraktů. Je vyhodnocována CFTC – Commodity Futures Trading Commission.

Daily low

Denní minimum

Nejnižší cena, které daná komodita (akcie, měnový pár) dosáhla během daného dne.

Daily range

Denní rozpětí

Rozdíl nejvyšší a nejnižší ceny daného dne.

Dax index

-

Německý akciový index obsahující akcie 30 nejvýznamnějších německých společností.

Decline

Pokles

Pokles ceny.

Divergence

-

Nesoulad mezi cenou a indikátorem. Při této situaci můžeme očekávat změnu trendu.

Dow Jones industrial

-

Akciový index USA obsahující 30 nejvýznamnějších akcií.

Drawdown

-

Propad kapitálu.

Elasticity

Elasticita

Míra, s jakou je daná veličina schopna reagovat na změnu druhé.

Elliot wave theory

Teorie Elliotových vln

Nástroj technické analýzy. Řídí se názorem, že ceny daného instrumentu se pohybují v pravidelných pohybech.

EMA - Exponential Moving Average

Exponenciální klouzavý průměr

Indikátor technické analýzy. Několikadenní exponenciální průměrná cenová hodnota.

EOD – End Of Day

-

Data, skládající se z denních uzavíracích hodnot cen.

Exchange

Burza

místo, kde se zprostředkovávají jednotlivé burzovní obchody. Burzy existují různé podle svého zaměření – akciové, komoditní, opční. Obchoduje se zde prostřednictvím brokerů.

Fair value

Tržní hodnota

Teoretická cena futures, jak ji odhadují obchodníci.

False breakout

Falešné proražení

Po proražení určité úrovně se cena vydá zpět původním směrem.

Fibonacci retracement

-

Nástroj technické analýzy. Je založen na skutečnosti, že po každém větším pohybu mají ceny tendenci se vracet k původní úrovni.

Floor

-

Označení burzovní haly, kde probíhají obchody.

FTSE 100

-

Britský akciový index, obsahující akcie 100 společností s největší tržní kapitalizací.

Fundamental analysis

Fundamentální analýza

Metoda, při níž se určuje budoucí vývoj ceny podkladového aktiva na základě událostí a ekonomického vývoje.

Futures

Futures kontrakt

Dohoda dvou stran o nákupu či prodeji předem stanoveného množství komodity v předem stanovené kvalitě za danou cenu k předem stanovenému datu.

Futures spread

Komoditní spread

Současný nákup a prodej futures kontraktu. Je zde snaha o zisk na změně rozdílu cen mezi jednotlivými kontrakty.

Gap

Mezera

Označení situace na grafu, kde mezi high a low dvou po sobě jdoucích úseček je mezera. Trh určitou cenovou hladinu přeskočí.

GTC – Good Till Canceled

-

Typ obchodního příkazu. Příkaz je platný, dokud není vyplněn, nebo zrušen.

GTD – Good Till Day

-

Typ obchodního příkazu. Příkaz je platný do data stanoveného obchodníkem.

Head and shoulders

Hlava a ramena

Cenový vzorec technické analýzy. Cenová formace v grafu vypadá jako hlava a ramena. Na jejím základě se odhaduje další vývoj trhu.

High

Nejvyšší cena

Nejvyšší cena v daném časovém intervalu.

Channel

Kanál

Pásmo, ve kterém se v určitém časovém období obchodovalo, zaznačené v cenovém grafu.

Chop

-

Trh, jdoucí do strany, nemající sílu k trendu.

Indicators

Indikátory

Nástroje technické analýzy k určování analýzy trendu.

Initial margin

Počáteční záloha

Minimální záloha, vyžadovaná brokerskou firmou.

Inside bar

Vnitřní úsečka

Formace pozorovatelná na svíčkovém grafu. Situace, kdy se maximum a minimum svíčky nachází uvnitř předcházející svíčky.

Intra day

-

Pohyby cen v rámci jednotlivých dní.

Leverage

Finanční páka

Za malé množství vlastního kapitálu je možno opatřit mnohem věší a vstoupit s ním do obchodu.

Limit order

Příkaz limit

Typ obchodního příkazu. Pozice je otevřena v případě, že se trh vrátí na požadovanou hodnotu.

Liquidity

Likvidita

Rychlost, s jakou je možné prodat / koupit kontrakt na daném trhu.

Long

Dlouhá pozice

Nákup komodity, spekulace na růst ceny.

Low

Nejnižší cena

Nejnižší cena v daném časovém intervalu.

LTD - Last Trading Day

-

Poslední den, kdy je možno daný komoditní kontrakt prodat před povinností dostát plnění závazku.

MACD – Moving Average Convergence / Divergence

-

Indikátor technické analýzy. Rozdíl mezi rychlým a pomalým exponenciálním průměrem uzavíracích cen.

MAE  - Maximum Adverse Excursion

Maximální opačná odchylka

Maximální ztráta, jež má obchod do jeho uzavření.

Margin

Záloha

Vratná záloha, která umožňuje obchodovat s komoditním kontraktem, jež má o mnoho vyšší hodnotu.

Market if touched order

-

Druh obchodního příkazu. Příkaz je exekuován, pokud se cena dotkne požadované hodnoty.

Market maker

Tvůrce trhu

Typ brokerských společností, jejichž povinností je nastavování nákupních a prodejních cen.

Market order

Příkaz market

Druh obchodního příkazu. Při použití tohoto příkazu dochází k nákupu (prodeji) daného kontraktu za aktuální cenu.

MFE  - Maximum Favourable Excursion

Maximální příznivá odchylka

Maximální zisk, jež má obchod do uzavření.

MIKKEI index

NIKKEI index

Hlavní index tokijské akciové burzy složen z 225 akcií.

Momentum

Momentum

Indikátor technické analýzy měřící sílu a rychlost trendu.

Money management

Řízení peněz

Důležitá část obchodování. Pomocí statistických výpočtů je zjištěno, jaké obchodování je a není pro daného obchodníka bezpečné a výhodné.

Moving average

Klouzavý průměr

Indikátor technické analýzy. Jedná se o aritmetický průměr řady cen za určité období.

NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System)

-

Akciový index technologických firem.

NDD - No Dealing Desk

-

Typ brokerských společností, které své transakce provádějí v návaznosti na jinou finanční instituci.

Neckline

Linie krku

Určitá část grafické formace Hlava a ramena.

NYMEX – New York Mercantile Exchange

-

 New Yorská komoditní burza.

NYSE – New York Stock Exchange

New Yorská akciová burza

Největší a nejstarší burza v USA.

OCO – One Cancels the Other

OCO obchodní příkaz

Typ obchodního příkazu. Při exekuci jednoho příkazu se druhý automaticky ruší.

Open

Otevírací cena

Počáteční cena v daném časovém intervalu.

Open interest

-

Indikátor technické analýzy zaznamenávající počet otevřených komoditních kontraktů.

Opening bell

-

Začátek nového obchodního dne na burze, tj. nové obchodní seance.

Overnight

-

Obchod, který zůstává otevřený přes noc do dalšího obchodního dne.

P / E – Price / Earnings Ratio

Poměr ceny k zisku

Ukazatel nadhodnocenosti, či podhodnocenosti daného instrumentu (akcie).

P. A. – per annum

ročně

Především ve spojení s úrokovou sazbou.

Papertrading

-

Jedna z fází vývoje a testování obchodního systému. Systém je testován na reálných datech ale bez použití reálných peněz.

Parabolic SAR – Stop And Reverse

-

Indikátor technické analýzy.

Parity

Parita

Stav, kdy se tržní cena rovná nominální hodnotě.

Pip

bod

Nejmenší možný pohyb ceny v grafu.

Pivot point

Pivot

Metoda, jak určit hranice supportu a rezistance.

Platform

Platforma

Obchodní software pro sledování dat trhu.

Point and figure chart

-

Druh grafu. Není použito zobrazování cen za časové období.

Position

Pozice

Investice do finančního nástroje. Nákupem (prodejem – v případě short) nástroje je pozice otevřena.

Price action

-

Většinou se rozumí obchodování dle grafických formací na cenovém grafu bez použití indikátorů.

Profit taking

Přijetí zisku

Uzavření pozice za účelem dosažení zisku (profit target).

Profit target

-

Cena, při které obchodník předpokládá ukončení obchodu.

Psychological Analysis

Psychologická analýza

Prognóza vývoje ceny na základě psychologických faktorů.

Pyramiding

Pyramidování

Metoda navyšování pozic.

Rally

-

Anglický výraz pro prudký vzestup cen.

Random walk

Náhodná procházka

Jedna z možností otevírání pozic, kdy jsou pozice otevírány zcela náhodně, řízeny jsou až výstupy z nich.

Range

Rozpětí

Výraz používaný pro pásmo, ve kterém se cena v daném období pohybuje.

Range bars

-

Způsob vykreslování úsečkového grafu, kdy kritérium pro vykreslení úsečky není časový úsek, ale změna ceny.

Real time

-

Reálná data, online data z burzy.

Retracement

-

Pohyb ceny v opačném směru původního trendu.

Rezistance

-

Výraz technické analýzy označující cenovou úroveň, na které se stoupající ceny zastavily a nepřekonaly ji.

ROC - Rate Of Change

-

Indikátor technické analýzy. Indikátor při vychýlení od hodnoty 0 naznačuje změnu trendu.

Rollover

Převedení

Převod jakýchkoli pozic, jež zůstávají otevřené na konci obchodního dne do dalšího obchodního dne.

RRR – Risk Reward Ratio

Poměr risk / zisk

Poměr, který je základem money managementu. Posdtupovaný risk by měl být několikanásobně menší, než zamýšlený zisk.

RSI – Relative Strength Index

-

Indikátor technické analýzy. Měří velikost zisků vůči velikosti ztrát za dané časové období.

RT - Round Turn

 

Výraz pro brokerský poplatek. Takovýto poplatek se účtuje za kompletně provedený obchod, tj. za otevření a uzavření pozice.

Russell 2000

-

Americký akciový index zahrnující akcie nejmenších 2000 společností.

S & P 500

-

Americký akciový index obsahující 500 největších amerických společností dle tržní kapitalizace.

Sentiment

Nálada

Celková nálada investorů. Poměřuje se jí tendence pro uptrend, či downtrend.

Short

Krátká pozice

Pozice zahájená prodejem, spekulace na prodej ceny.

Scalping

Skalpování

Jedna z rizikových obchodních technik, kdy se obchodník snaží realizovat velmi malé pohyby ceny v řádu sekund.

Slippage

Skluz

Rozdíl ceny mezi zadáním obchodního příkazu a jeho vykonáním.

Spot

-

Okamžitá cena.

Spread

Rozpětí

Rozdíl mezi Bid a Ask cenou.

Stock market index

Burzovní index

Ukazatel vývoje daného trhu jako celku.

Stochastic

Stochastik

Indikátor technické analýzy. Určuje hranice překoupenosti a přeprodanosti.

Stop loss

-

Součást obchodních systémů, která zabraňuje propadu kapitálu v případě, že se pozice nevyvíjí žádaným směrem.

STP – Straight Through Processing

-

Typ brokera. Jeho klienti spolu nemohou navzájem obchodovat. Plnění probíhá vždy skrze instituce, na které je broker navázán.

Support

-

Výraz technické analýzy pro úroveň v cenovém grafu, kterou klesající ceny neprorazily.

Technical analysis

Technická analýza

 

Metoda analýzy trhu, s použitím pouze minulých a současných dat trhu  - např. ceny, volatility, objemu, atd. Na rozdíl od fundamentální analýzy se nehodnotí vnější vlivy.

Tick

bod

Synonymum pro pip, neboli bod. Minimální změna ceny.

Time stop

-

Příkaz pro vystoupení pozice po uplynutí požadované doby.

Timeframe

Časové měřítko grafu

Časové období, jaké na grafu vyjadřuje jedna úsečka. Např. minuta, hodina, den.

Trade order

Obchodní příkaz

Používá se při komunikaci s brokerem pro zadávání požadavků na nákup či prodej kontraktů.

Trade System

Obchodní systém

Systém pravidel, které definují, jak konkrétně obchodovat.

Trading

-

Obchodování na finančních trzích s cílem dosahovat menších opakovaných zisků podle signálů technické či fundamentální analýzy, nebo jejich kombinace.

Trailing stop loss

Posuvný stop loss.

Stop loss, nastavený na pokles ceny o určitý počet bodů. Při stoupající ceně se stop loss posouvá.

Trend

Trend

Řada vyšších cen pro uptrend, nižších cen pro dowtrend, tedy pohyb ceny určitým směrem.

Trend

Trend

Sousledná řada vyšší (nižších) cen pro vzestupný (sestupný) pohyb cen.

Trendline

Trendová čára

Přímka, spojující vrcholy nebo dolní meze trendu.

Trigger

-

Cenová hladina (či jiná podmínka) kterou si obchodník zvolil pro otevření pozice.

Unrealized profit

Nezrealizovaný zisk

Zisk, kterého sice již bylo dosaženo, ale není realizován, dokud obchodník nevystoupí z pozice.

Volatility

Volatilita

Míra kolísání hodnoty ceny na trhu.

Volume

Objem

Objem obchodů zrealizovaných za danou časovou jednotku.

Wall street

-

Ulice v New Yorku, kde se nachází akciová burza a největší světové banky. Finanční centrum USA.

 

Zkuste štěstí v kasinu s Rudou Pivrncem:
DoporučujemeKurzovní lístek
Literatura

Počasí
Počasí Praha 1 - Slunečno.cz
Mapa cen pohonných hmot

Česká investiční konference

Kurzy měn

1CAD17.714
1CNY3.403
1EUR25.405
1GBP30.113
1PLN5.566
100SKK89.059
1USD21.896

Doporučujeme

Nejnižší ceny energií hledejte na Úspory.cz


Patria.cz – největší investiční portál s real-time daty


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře


ETFs - Exchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Akcie ČEZ
detailní informace o titulu, aktuální grafy